UNET PRIVACY BELEID
Privacy - webgebruik - cookies

Versie 2.01 mei 2018

1. UNET Privacy beleid

1.1. Algemeen

De UNET Privacy voorwaarden bevatten het beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op het verwerken van gegevens door UNET.

De Algemene Voorwaarden van UNET verwijzen naar dit beleid (UNET Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 14.3). Het Privacy beleid van UNET is onderdeel van de overeenkomst tussen UNET en Afnemer.

UNET is sinds 2003 een leverancier van communicatie- en internetoplossingen over glasvezel en andere breedbandverbindingen en onderdeel van de Eurofiber Group (www.eurofibergroup.com).

Bij het leveren van deze oplossingen worden gegevens verwerkt. UNET is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens. Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer UNET persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerkt, houdt UNET zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). In dit document wordt informatie gegeven over het beleid en de van toepassing zijnde regels.

Contact- en bedrijfsgegevens van UNET
Naam UNET B.V.
Adres Transistorstraat 7c
Postcode 1322CJ
Plaats Almere
Telefoonnummer 036 – 845 45 45
Website www.UNET.nl
e-mail info@UNET.nl
KvK nr. 39082600

Informatieverzoeken mbt privacy Mail: privacy@unet.nl
Meldingen security incident: Mail: security@unet.nl

1.2. UNET en privacy

UNET vindt de privacy van haar klanten belangrijk. Klanten kunnen rekenen op de zorgvuldige manier waarop met gegevens omgegaan wordt:

 • UNET is zorgvuldig met gegevens van klanten
 • De inhoud van internetverkeer, telefoonverkeer, e-mailverkeer en websitebezoek wordt niet door UNET bekeken. Afnemers van UNET diensten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de content van Internet en communicatie diensten.

1.3. Onderdelen van het beleid

Het UNET privacy beleid omvat de volgende vijf onderdelen, welke in de navolgende hoofdstukken worden toegelicht;

 • UNET Privacy Voorwaarden
  • Persoonsgegevens
  • Verkeersgegevens, Telefoniegegevens, Internet gegevens
  • Privacy voorwaarden mbt Wholesale dienstverlening
  • Termijnen
 • UNET voorwaarden webgebruik
 • UNET Cookiebeleid
 • Beveiligingslekken
 • Rechten van betrokkenen

De Privacy Voorwaarden geven informatie over welke gegevens UNET verwerkt. Voor het verwerken van gegevens heeft UNET maatregelen getroffen zodat deze in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving plaatsvinden.

1.4. Toepasbaarheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en diensten van UNET. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is UNET B.V., Compliance Officer, Transistorstraat 7c, 1322CJ, ALMERE.

UNET heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

2.1. Persoonsgegevens

2.1.1. Algemeen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Hier gaat het bijvoorbeeld om de namen en contactgegevens van vertegenwoordigers van een klant (een bestaande of potentiële klant in de vorm van een bedrijf of overheidsorganisatie), maar ook om informatie zoals IP-adressen, op welke links een gebruiker van de website heeft geklikt, en hoe lang een gebruiker op een bepaalde pagina van de website is geweest. Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

UNET is sinds 2013 ISO 27001 gecertificeerd. Onze diensten zijn beschikbaar met verschillende niveaus van beveiliging.

2.1.2. Verstrekking van gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren als hierom gevraagd wordt. Echter, om diensten te kunnen leveren en/of om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

2.1.3. Meerdere doelen, verschillende rollen

UNET verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en vervult daarbij verschillende rollen. Deze rollen staan genoemd in de AVG, namelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar gelden een groot aantal wettelijke verplichtingen voor. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van een ander. Daarvoor gelden ook wettelijke verplichtingen, maar dit zijn er minder. De reden daarvoor is dat in de laatste rol het gebruik van de persoonsgegevens grotendeels wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke.

Hieronder geven we voor de verschillende typen dienstverlening aan welke rol UNET vervult, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt en hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.

2.2. Persoonsgegevens tbv bedrijfsvoering en marketing

UNET heeft om diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken persoonsgegevens nodig. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is UNET verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

2.2.1. Doeleinden van de verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact komen en waaraan wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede manier te UNET Privacy beleid v2.01 6 kunnen leveren en (potentiele) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken informatie daarbij voor de volgende doelen:

Voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van een dienst;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;

Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:

 • de totstandkoming van de overeenkomst;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
 • de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
 • het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
 • de klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website; • het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan;
 • de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verschillende in de Eurofiber groep actieve ondernemingen. Op deze wijze kunnen de persoonsgegevens bijvoorbeeld worden gecombineerd met andere gegevens, die zijn verzameld in het kader van het gebruik van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van andere groepsmaatschappijen). Op basis van die gegevens kunnen wij een bedrijfsklantprofiel opstellen, zodat wij een klant beter van dienst kunnen zijn en onze producten en diensten nog beter op wensen en behoeftes af kunnen stemmen;
 • op basis van door de klant gedownloade content biedt UNET relevantere content aan zijn klanten en geïnteresseerden in de diensten van UNET aan via e-mail. Deze personen kunnen ook benaderd worden door de sales afdeling om hen uitgebreider te informeren over de diensten van UNET.

Op basis van toestemming:

 • het sturen van een nieuwsbrief;
 • na acceptatie van tracking cookies gebruikt UNET technieken waardoor de website bezoeker niet meermaals dezelfde gegevens hoeft achter te laten bij het downloaden van content. Op basis van de opgeslagen gegevens wordt er alleen aanvullende informatie uitgevraagd. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van commerciële content.

2.2.2. Delen en verstrekken van persoonsgegevens

In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van gebruikers of klanten ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

Wij stellen, voor zover noodzakelijk, tevens persoonsgegevens zonder toestemming ter beschikking in het kader van het opsporen of voorkomen van schade of fraude alsook om de veiligheid en continuïteit van ons netwerk en onze diensten te kunnen garanderen. 

In de uitvoering van onze werkzaamheden en marketingactiviteiten kunnen wij derde partijen inschakelen die in opdracht van UNET diensten verlenen. Deze partijen zullen worden gebonden aan privacy voorwaarden die in een verwerkersovereenkomst staan opgenomen.

2.2.3. Welke Persoonsgegevens

Om deze doelen te kunnen bereiken, heeft UNET onder andere de volgende persoonsgegevens nodig:

 • naam en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten. Contactgegevens zijn vooral het zakelijke e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon;
 • informatie die de vertegenwoordiger van de klant deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;
 • informatie die verzameld wordt in verband met het gebruik van de website, zoals IP-adressen en klikgedrag.

2.2.4. Opslag

Wij bewaren deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

2.3. Verkeersgegevens; gebruik - internet - telefonie

2.3.1. Verkeersgegevens

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij verschillende soorten gegevens die nodig zijn om telefoon en internetverkeer over ons netwerk te vervoeren, die hierna worden opgesomd. Hierbij worden verkeersgegevens verwerkt die informatie geven over het gebruik en verbruik van onze diensten, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen.

2.3.2. Gebruiksgegevens

 • Gegevens over het gebruik van een dienst.

Bijvoorbeeld de datum, tijdstip en andere kenmerken van internet gebruik, hoeveel dataverkeer u gebruikt en hoeveel u belt. UNET verwerkt deze categorie gegevens in het kader van dienstverlening, systeembeheer.

2.3.3. Telefonie

 • Gegevens over communicatie (dus niet de inhoud van de communicatie).

Bijvoorbeeld naar welke nummers u gebeld heeft. UNET verwerkt deze categorie gegevens in het kader van dienstverlening, systeembeheer, wettelijke verplichting en rapportage.

 • Vaste en mobiele telefoniegegevens

De datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, het eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van diegene met wie wordt gebeld, technische identificatienummers.

2.3.4. Internetgegevens

De datum, technische identificatiegegevens (zoals of het ingevoerde e-mailadres klopt met het ingevoerde wachtwoord van UNET diensten), e-maildienst, IP-adres, kenmerken van het internet verkeer en de kwaliteit van de verbinding (denk aan foutmeldingen).

2.4. AVG bij UNET Wholesale dienstlevering

Dit hoofstuk is van toepassing op UNET Afnemers die met UNET een Wholesale overeenkomst hebben afgesloten. De UNET Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

2.4.1. Algemeen

Naast dienstverlening aan zakelijke klanten heeft UNET ook Wholesale dienstverlening aan bedrijven die UNET diensten als geheel of deel van een dienst leveren aan derden. Voor de Wholesale dienstverlening van UNET is de onderstaande specificatie van toepassing.

2.4.2. Verantwoordelijkheid

Bij het uitvoeren van de UNET Wholesale overeenkomst geldt dat zowel UNET als de Wholesale klant van UNET (Wholesale Partner) beide (zelfstandig) persoonsgegevens verwerken en beide verantwoordelijke zijn in de zin van de AVG. De Wholesale Partner heeft een eigen, zelfstandige, verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die over het netwerk van UNET gaan. Hier heeft UNET geen invloed op. UNET bepaalt zelfstandig het doel en de middelen met betrekking tot de inrichting en de werking van haar dienst en vervult in dat kader de rol van verantwoordelijke voor de verwerking van de aanvullende persoonsgegevens. De verplichtingen die op de verantwoordelijke rusten, vloeien rechtstreeks voort uit de AVG.

2.5. Bewaar termijnen

Gegevens kunnen door UNET worden bewaard. UNET bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel van de verwerking. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Persoonsgegevens die zijn verstrekt voor het uitvoeren van een overeenkomst worden in elk geval gedurende de looptijd van deze overeenkomst bewaard. Na afloop van deze periode kunnen gegevens worden bewaard in verband met wettelijke verplichting of technische doelen van UNET met betrekking tot netwerkbeheer, capaciteitsplanning en statistische analyse.

GEGEVENS GROND en TOEPASSINGEN TERMIJN

Klantgegevens: Administratie - 7 jaar
Verbruik / gebruik: Facturatie en administratie - 7 jaar
Verkeersgegevens: Capaciteitsplanning en technische analyse - Zolang als noodzakelijk tbv het doel Camerabeelden: Beveiliging en toegang - 4 weken
Detailgegevens (CDR’s): Facturatie en fraude opsporing - 1 jaar

2.6. Overige verstrekkingen naar derden

2.6.1. Bevoegde autoriteiten

Belastingdienst: Conform de wet moet de administratie (inclusief op facturen vermelde persoonsgegevens) bewaard worden ten behoeve van de belastingdienst gedurende een periode van 7 jaar.

Telecomwet: UNET heeft als Internet en Telecomprovider een aantal specifieke wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Telecomwet en regelgeving vanuit overheidsinstanties zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het Agentschap Telecom (AT) etc. Hieruit volgen rapportage verplichtingen. Ook de verplichting tot het aftappen en mogelijke rechtmatige vorderingen van gegevens door de overheid zijn van toepassing.

2.6.2. Gidsinformatie

Indien gekozen wordt voor gidsvermelding bij telefoondiensten van UNET, zal UNET in opdracht van Afnemer deze informatie delen met de betreffende uitgevers van gidsen en abonneeinformatiediensten.

2.6.3. Afgeschermde B-nummers

Indien gekozen wordt voor het afschermen van een telefoonnummer, worden andere operators op de hoogte gebracht dit nummer niet te vermelden op hun facturen.

2.6.4. Verstrekken aan 112

Ten behoeve van de 112 diensten worden alle gegevens aan de alarmcentrale verstrekt die betrekking hebben op het abonnement (adres, naam, plaats). De alarmcentrale kan hiermee bij noodgevallen zo snel mogelijk ter plaatse zijn.

2.6.5. Verstrekken aan derden ivm specifieke diensten

Voor een aantal specifieke diensten die UNET levert, gelden specifieke bepalingen omtrent gegevens en het gebruik daarvan. Deze bepalingen staan in de desbetreffende dienstbeschrijvingen. Op het gebied van door Afnemer aan UNET outsourced security dienstverlening zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing: 

 • Anti DDOS dienst
 • Managed Firewall Dienst

3. UNET voorwaarden webgebruik

3.1. UNET webvoorwaarden

Met betrekking tot het gebruik van de website(s) van UNET B.V. hierna: de “Website(s)” gelden bepalingen en voorwaarden, zowel voor de bezoeker (gebruiker) van de Website(s) als voor UNET als beheerder van de Website(s). Dit hoofdstuk geeft informatie over deze bepalingen, voorwaarden, rechten en plichten. UNET behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De actuele versie van de gebruiksvoorwaarden is raadpleegbaar via de Website.

3.1.1. Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker van de Websites (hierna: de “Gebruiker(s)”) zal zich bij het gebruik daarvan te allen tijde gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

De Gebruiker zal zich onthouden van gedrag waarbij overige Gebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan de Websites dan wel het achterliggende computersysteem of aan derden. De Gebruiker/bezoeker van een Website zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zal leiden tot een gebruik van de site, de portal of UNET systemen dat strafbaar, excessief, of jegens UNET en/of derden onrechtmatig is.

3.1.2. Inhoud van de UNET Website(s)

Alle informatie op de Websites is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld, maar toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is. Aan de teksten op de Websites kunnen géén rechten worden ontleend.

UNET B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. UNET is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Websites verkregen is.

3.1.3. Oneigenlijk gebruik

Indien Gebruikers niet handelen in overeenstemming met de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, dan heeft UNET het recht om –indien hij daartoe aanleiding ziet– Gebruikers (tijdelijk) te weren van de Websites. Voornoemde maatregelen zijn niet uitputtend bedoeld. Ongeacht of UNET besluit om Gebruikers te weren, accepteert UNET geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van de Websites door de Gebruiker en/ of door derden.

3.1.4. Hyperlinks

De Websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan.

3.1.5. Opslag van gegevens

Teneinde Gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kan UNET contact en persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, zoals uitgelegd in het Privacy hoofdstuk.

3.1.6. Merk en auteursrecht

UNET is een geregistreerd merk van UNET B.V. Op de inhoud van de Website(s) rust auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNET B.V. is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en/of foto’s of berichtgevingen die verstrekt worden via deze Website(s) op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar te maken.

3.1.7. Beschikbaarheid

UNET heeft zich tot doel gesteld met haar Website(s) een continue dienst aan te bieden.

UNET accepteert echter geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van haar Website(s).

3.1.8. Geautomatiseerd gebruik van Website

Overlast veroorzakende scripts voor het raadplegen van informatie zijn niet toegestaan. Hiervoor kan een XML/SOAP webinterface gebruikt worden. Voor dat doel dient een afzonderlijke overeenkomst met UNET te worden aangegaan. U kunt hierover informatie opvragen bij de afdeling verkoop van UNET.

3.2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle door UNET aangeboden diensten zijn de meest recente UNET Algemene Voorwaarden V5.01 en de betreffende Dienstbeschrijving en Service Level Agreement van toepassing. Deze documenten worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

3.3. Webformulieren – Offerte en/of Opdracht

UNET gebruikt diverse webformulieren op haar website voor de onderstaande toepassingen. Bij deze formulieren worden gegevens gevraagd en gebruikt door UNET (NAW / telefoonnummer / e-mailadres / locatiegegevens).

3.3.1. Webformulieren – verzoek om Informatie

UNET stelt formulieren ter beschikking op haar Website om gebruikers in staat te stellen informatie op te vragen. De ingevulde informatie wordt gebruikt voor het kunnen aanleveren van de gevraagde informatie. UNET streeft ernaar een verzoek tot informatie zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

3.3.2. Offerte

Voor het genereren van een Offerte of Opdracht via de Website dient UNET bepaalde aannames te doen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de in rekening te brengen bedragen. Een Offerte wordt uitgebracht onder de opschortende voorwaarde dat de directie van UNET die accepteert.

3.3.3. Opdracht

Door middel van het invullen van een webformulier kan in sommige gevallen tevens direct een Opdracht aan UNET worden verleend voor het leveren van in het formulier gespecificeerde dienstverlening. Een opdrachtverlening resulteert in een Overeenkomst tussen UNET en Afnemer, onder de opschortende voorwaarde dat de directie van UNET deze Overeenkomst accepteert.

3.3.4. Algemeen

De door de Website gegenereerde Offerte/Opdracht is een automatisch gegenereerd document waarbij een voorbehoud van typ- en/of computerfouten wordt gemaakt.

Afnemer dient te allen tijde juiste, nauwkeurige, actuele en complete informatie te verschaffen en is hier te allen tijde voor verantwoordelijk. UNET gaat er bij de uitvoering van de Opdracht vanuit dat de informatie zoals deze is aangeleverd, correct is.

3.4. Gebruik UNET Portals via webinterface

3.4.1. Portals

Het is mogelijk via een of meerdere Portals van UNET diensten af te nemen. Voor het gebruik van Portals wordt een separate overeenkomst afgesloten. Via een Portal kunnen online rechtsgeldige overeenkomsten worden gesloten voor nieuwe UNET diensten door geaccrediteerd personeel van Afnemer.

3.4.2. Customer Portal – Selfservice Portal

Naast Portals voor het afnemen en beheren van diensten, kent UNET ook een aantal Customer Portal omgevingen. Een bedrijfsportal geeft informatie over verbindingen, facturen, aanvragen etc. Een Selfservice Portal geeft een individuele gebruiker de mogelijkheid om bepaalde beheerstaken uit te kunnen voeren op specifieke diensten.

3.4.3. Gebruik UNET Portals via XML/SOAP

Naast Portals kunnen de systemen van UNET ook aangesproken worden via een XML/SOAP interface. Voor het gebruik van deze interface dient een separate overeenkomst te worden afgesloten. Via deze interface kan geautomatiseerd besteld worden, informatie worden opgevraagd etc.

3.4.4. Beheer Afnemer gegevens

Indien sprake is van wijzigingen in de door Afnemer aan UNET verstrekte informatie (waaronder de contactgegevens), zal Afnemer de gewijzigde informatie zo spoedig mogelijk aanpassen (in de Portal) dan wel aan UNET verstrekken.

3.4.5. Accountgegevens; beheer en rechten

Het wachtwoord en de gebruikersnaam dat de klant is toegekend en waarmee de klant toegang heeft tot de portal van UNET, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en derhalve niet overdraagbaar. De klant is verplicht het wachtwoord en de gebruikersnaam vertrouwelijk te behandelen en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met gebruik van het wachtwoord en/of gebruikersnaam.

Indien u vermoedt dat er sprake is van onjuist of oneigenlijk gebruik van uw account voor de UNET Portal, dient u UNET hier onverwijld van op de hoogte te stellen zodat er adequate maatregelen kunnen worden genomen.

UNET kan aan klanten de mogelijkheid geven om zelf één of meerdere gebruikers(namen) met wachtwoord aan te maken, met dien verstande dat de klant te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk is voor het gebruik en het beheer van de aangemaakte gebruikers(namen) en/of wachtwoorden. Het beheer omvat tevens het beeindigen en/of blokkeren van gebruikers(namen) en/of wachtwoorden bij misbruik en bij beëindiging van de arbeidsrelatie.

3.4.6. Accountgegevens

Tijdens het verwerken van een aanmelding maakt UNET een unieke set accountgegevens aan zoals bijvoorbeeld gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres.

Nadat een klant voor de eerste maal is ingelogd op het systeem van UNET, is het voor de Gebruiker zelf mogelijk het wachtwoord desgewenst te wijzigen. Dit nieuwe wachtwoord wordt uitsluitend versleuteld opgeslagen en is dan ook niet voor de medewerkers van UNET zichtbaar.

Indien het wachtwoord onverhoopt wordt vergeten, kan via de UNET Servicedesk een nieuw wachtwoord aangevraagd worden. Deze wordt door de UNET Servicedesk aangemaakt. Ter verificatie wordt gevraagd om klantnummer en user-id. Indien deze niet verstrekt kan worden zal het nieuwe wachtwoord uit veiligheidsoverwegingen schriftelijk worden verstrekt.

3.5. Klachten

UNET neemt slechts klachten in behandeling voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening van UNET. De Algemene Voorwaarden van UNET zijn van toepassing en voorzien in een klachtenprocedure. Deze webvoorwaarden en het gebruik van de Websites worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter te Amsterdam is terzake exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Websites en deze webvoorwaarden.

4. UNET cookiebeleid

4.1. Cookies

Alle websites maken gebruik van cookies; ook de UNET Website. Hierbij gaat het om een digitaal tekstbestandje dat bij bezoek aan de website naar de computer (server, PC, notebook, tablet, smartphone) wordt gestuurd en vervolgens in het geheugen van het apparaat opgeslagen wordt.

Cookies slaan e-mailadressen of telefoonnummers echter niet op. Door middel van cookies kan een server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat er in het verleden is gedaan. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden en zodoende een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

4.2. Soorten cookies

UNET maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Prestatie cookies
 • A/B testing cookies
 • Tracking cookies
 • Profiling cookies
 • Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat een Website naar behoren werkt.

4.2.1. Analytische cookies

Met deze cookies kunnen bezoekersstatistieken bijhouden worden. Op basis hiervan kan gebruikersinformatie gezien worden (zoals locatie en de schermresolutie). Deze informatie maakt het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van een website telkens te verbeteren.

4.2.2. Prestatiecookies

Met prestatiecookies, ook wel bekend als affiliate-cookies, wordt geanalyseerd hoe vaak er op banners wordt geklikt en hoe vaak een website wordt benaderd door Google. Op basis hiervan wordt inzicht verzameld in hoeveel personen een website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne en of de getoonde advertentie aansluit bij de interesse alsmede of de campagne heeft geleid tot een aankoop of inschrijving. UNET gebruikt deze cookies op zodanige wijze dat de persoonlijke levenssfeer van de Gebruiker of Klant goed is beschermd.

4.2.3. A/B testing cookies

UNET kan zogenaamde A/B testing cookies gebruiken. Hierbij wordt gekeken welke versie van eenzelfde webpagina een betere response geeft.

4.2.4. Tracking cookies

Dit type cookies wordt gebruikt voor analyse. Er wordt informatie gegenereerd over het surfgedrag op een website. Met deze informatie wordt een website telkens verbeterd en worden problemen in kaart gebracht. Daarnaast wordt informatie verzameld om trends te kunnen bepalen, wat de redenen van bezoek zijn en vanaf welk type apparatuur de website wordt bezocht.

4.2.5. Profiling cookies

Deze cookies, ook een vorm van tracking cookies, zorgen ervoor dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij interesses. Zo kunnen cookies op meerdere websites van UNET geplaatst worden. Dit maakt het mogelijk om een beter beeld te krijgen van interesses. Hierdoor sluiten aanbiedingen beter aan bij de behoeften van bezoekers.

4.2.6. Aanpassing

UNET behoudt zich het recht voor om het Cookiebeleid te wijzigen. De actuele versie van het Cookiebeleid is telkens eenvoudig raadpleegbaar via de Website.

5. Beveligingslekken en rechten van betrokkenen

5.1. Datalekken en beveiligingslekken

UNET neemt maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Hierbij horen beveiligingsmaatregelen op onze infrastructuur, zorgvuldige selectie van verwerkers, contractuele afspraken en het voortdurend trainen van medewerkers. Daarnaast zijn er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief gehandeld kan worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.

5.1.1. Persoonsgegevens

Als UNET verwerkingsverantwoordelijke is en hiertoe wettelijk verplicht is, wordt er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen. Als UNET verwerkingsverantwoordelijke is en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van betrokkenen, informeert UNET ook de betrokkenen. Er hoeft geen melding te worden gedaan als:

 • de persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegden, bijvoorbeeld doordat versleuteling toegepast is;
 • UNET beschermingsmaatregelen heeft genomen die ertoe leiden dat het hoge risico van het datalek zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • de melding aan de betrokkenen onevenredig veel inspanningen vergt. In dat geval zal UNET een openbare mededeling of soortgelijke doeltreffende melding doen van het datalek.

In geval UNET verwerker is, zal de Klant geïnformeerd worden over het datalek, zodat de Klant kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen. UNET informeert de Klant in principe via e-mail.

5.1.2. Beveiligingslek of security incident

Naast een datalek in verband met persoonsgegevens kunnen ook andere situaties zorgen voor een mogelijk beveiligingsrisico. Indien u een beveiligingslek vermoedt of constateert met betrekking tot;

 • Het UNET Netwerk, of
 • UNET diensten, of
 • Malware, virussen, hacks bij UNET dienstverlening,

verzoeken wij u hiervan melding te maken bij de UNET Security Officer.

E-MAILADRES TEN BEHOEVE VAN MELDINGEN DATALEKKEN OF SECURITY INCIDENTEN:

e-mail: security@unet.nl

5.2. Rechten van betrokkenen

Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen gecorrigeerd of aangevuld worden door UNET te contacteren. Ook kan de gebruiker of klant UNET verzoeken om gegevens te wissen. UNET zal aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor UNET de gegevens moet bewaren.

E-MAILADRES ten behoeve van vragen over privacy en/of persoonsgegeven:

e-mail: privacy@unet.nl

.